Procedury funkcjonowania Czurakowska Language Training w czasie epidemii COVID-19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie przychodzą na zajęcia samodzielnie, aby ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 4. W razie konieczności szkoła skontaktuje się z opiekunami ucznia telefonicznie.
 5. Lektorzy mają do dyspozycji termometr bezdotykowy i mogą monitorować temperaturę uczniów w razie jakichkolwiek wątpliwości.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Pełnoletni kursant zobowiązany jest natychmiast opuścić teren szkoły i postępować zgodnie z wytycznymi GIS.
 7. W celu zapewnienia możliwości zachowania dystansu między osobami
  przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się uczniów, szkoła wprowadza przerwy między zajęciami. Uczniowie zaś proszeni są o punktualne przychodzenie na zajęcia.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Przybory wykorzystywane podczas zajęć (np. karty, gry) są systematycznie czyszczone lub dezynfekowane. Blaty stołów są dezynfekowane po każdych zajęciach.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Sale oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. W toalecie wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 13. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 14. Codzienne prace porządkowe wykonywane są ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 15. Powyższe procedury zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, obowiązują w szkole od 1 września 2020 roku do odwołania i podlegają modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej, aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych MEN, MZ oraz GIS.