Regulamin Kursów Wakacyjnych 2022

 1. Oferta Wakacyjna 2022 obejmuje kursy: Mów jak Native, Sytuacje, Pakiet Indywidualny.
 2. CZURAKOWSKA LANGUAGE TRAINING, ul. Armii Krajowej 3a/1, 09-410 Płock, NIP: 7743168605, REGON: 384056320, zwaną dalej Szkołą, reprezentowaną przez Olgę Czurakowską, zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi kursu naukę języka angielskiego poprzez odpowiednio dobrany program nauczania, zapewnienie środków dydaktycznych, kadry lektorów oraz organizację i obsługę administracyjną.
 3. Kurs Mów jak Native odbywa się w całości zdalnie, trwa 5 dni i obejmuje 7,5 godzin zegarowych nauki, po 90 minut dziennie.
 4. Kurs Sytuacje trwa 5 dni i obejmuje 10 godzin zegarowych nauki, po 2 godziny codziennie.
 5. Kurs Pakiet Indywidualny obejmuje 6 godzin zajęć indywidualnych do zrealizowania w lipcu i sierpniu 2022 r. Harmonogram zajęć oraz forma realizacji (zajęcia stacjonarne/zdalne) są uzgadniane z Uczestnikiem przed rozpoczęciem kursu.
 6. Specyfikacja, harmonogramy oraz ceny kursów są dostępne w ofercie Kursy Wakacyjne 2022 oraz na stronie internetowej Szkoły.
 7. Uczestnik ma możliwość odwołania zajęć indywidualnych powiadamiając Szkołę co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem spotkania.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia maksymalnie 2 lekcji odwołanych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7. niniejszego regulaminu.
 9. Nieobecność na zajęciach grupowych, bez względu na jej przyczyny, nie skutkuje zwrotem opłaty i nie obliguje Szkoły do ponownego przeprowadzenia zajęć. 
 10. Zapisy odbywają się w formie rezerwacji poprzez formularz zgłoszeniowy lub kontakt telefoniczny.
 11. Rezerwacje przyjmowane są w miarę dostępnych miejsc.
 12. Aby potwierdzić swoją rezerwację osoba rezerwująca miejsce zobowiązana jest do uiszczenia pełnej opłaty za kurs przelewem na konto:
  CZURAKOWSKA LANGUAGE TRAINING
  30116022020000000385667123
  W tytule należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa wybranego kursu.
 13. Przed uiszczeniem opłaty należy poczekać na otrzymanie potwierdzenia wolnego miejsca w preferowanym terminie.
 14. Rezerwacja nieopłacona w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wolnego miejsca w preferowanym terminie zostaje anulowana.
 15. Osoba rezygnująca z uczestnictwa w opłaconych zajęciach ma prawo otrzymać częściowy zwrot opłaty, jeśli poinformuje o tym CLT telefonicznie lub mailowo. Zwrot wpłaty wynosi:
  • 80 procent: jeśli rezygnacja odbywa się minimum 14 dni do rozpoczęcia kursu,
  • 20 procent: jeśli rezygnacja następuje w ciągu 13 – 5 dni przed rozpoczęciem kursu,
  • 0 procent: jeżeli rezygnacja następuje w okresie poniżej 5 dni do rozpoczęcia kursu.
 16. Kurs może zostać odwołany przez Szkołę z powodu zbyt małej liczby Uczestników. W takiej sytuacji Szkoła zobowiązana jest zwrócić wszelkie opłaty wniesione przez Uczestnika.
 17. Kurs Sytuacje odbywa się stacjonarnie, z tym zastrzeżeniem, że lekcje mogą zostać zrealizowane przez internet z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną, siłę wyższą, stan wyjątkowy lub inne nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające spotkania na żywo.
 18. Kurs Mów jak Native odbywa się w całości zdalnie.
 19. Dane osobowe pobierane przy zapisach przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Czurakowska Language Training, dostępną pod adresem: http://www.olgaczurakowska.pl/polityka-prywatnosci/
 20. Osoby zapisujące się na zajęcia wakacyjne w Czurakowska Language Training oświadczają, że przeczytały i akceptują powyższy Regulamin.